4-uvas är ett strategiskt projekt som genom dialog och workshops med ett 50-tal aktörer från offentlig- respektive idéburen sektor skapar en struktur för hur samverkan mellan aktörerna kan och bör se ut. Syftet med detta är att skapa långsiktig, hållbar och sektorsöverskridande samverkan där civilsamhällets roll tydliggörs, målgruppens behov är i centrum och där samhällets resurser i form av kompetens och finansiering används på ett effektivt sätt.

Tack till alla som deltog på 4uvas slutkonferens!

Den 24 november arrangerade 4uvas en slutkonferens där vi bland annat fick ta del av projektets resultat och vägen framåt. Mone Andersen framförde sin tolkning av novellen ”Johanna” och nationalekonom Ingvar Nilsson delade med sig av kunskap kring det onödiga och dyra utanförskapet.

Om du missade konferensen och vill se den i efterhand finns den tillgänglig här!

Översikt

Om du vill ta del av vad som diskuterats under workshoparna och vägen framåt, kontakta gärna oss!

Webbinarium och rapportsläpp om unga som varken arbetar eller studerar

Under hösten 2021 genomfördes 14 anonyma djupintervjuer med unga som varit eller är utanför arbete och studier. I vår senaste rapport har vi sammanställt dessa ungas behov och åsikter om att komma in på arbetsmarknaden. Den 26 april arrangerade därför 4-uvas ett webbinarium med tillhörande rapportsläpp.

Om du inte kunde delta så finns det fortfarande möjlighet att se det här!

Syftet med samverkansplattformen

De senaste åren har vi fått ta del av flertalet rapporter som alla visar att just UVAS-gruppen består av en heterogen grupp individer som ofta behöver stöd av flera aktörer samtidigt och att samverkan måste öka. Under hösten 2021 har vi samlat in ungas egna röster och flera vittnar just om en bristande samverkan. Vi har även pratat med aktörer från idéburen och offentlig sektor. Idéburen sektor berättar att de ofta har ett förtroendekapital hos denna målgrupp och möjlighet att arbeta nära människan. Representanter från offentlig sektor har framfört att det inte saknas insatser för denna grupp, men däremot förutsättningar att arbeta med dem från ”ax till limpa”. Samtidigt måste det också finnas arbetsgivare som tror på unga människor och är beredd att satsa på dem.

Nu är det dags att skapa något konkret av denna kunskap och dessa erfarenheter. Projektets Involverade dialogparter skapar därför tillsammans en struktur för samverkan som tydliggör en del av civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken kopplat till unga, och unga vuxna, som varken arbetar eller studerar där målgruppens delaktighet är synlig och deras individuella behov beaktas.

Är du intresserad av att vara en del i arbetet framåt? Kontakta gärna oss!

E-post: 4uvas@fryshuset.se

Tack till alla som deltog på vår konferens!

Den 8 februari arrangerade 4-uvas en konferens som kan ses som en ”kick off” inför arbetet med att skapa en sektorsöverskridande samverkansstruktur. Om du missade konferensen och vill se den i efterhand finns den tillgänglig här!

Ungas framtid behöver en tydligare samverkan och bättre vägar in på arbetsmarknaden! Idag finns inget tydligt protokoll som underlättar och säkerställer samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Samverkan är oftast relationsbunden, och de beslut som fattas om unga tas oftast utan att unga själva sitter med vid bordet och därför inte har möjlighet att göra sina röster hörda”

Katarina ”Kia” Nilsson, nationell projektledare.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev här nedan!

Arbetar…
Nu är du anmäld till nyhetsbrevet!

Genom att klicka på knappen godkänner du att dela din e -postadress med webbplatsägaren och Mailchimp för att ta emot e-post från webbplatsägaren. Använd avregistreringslänken i dessa e -postmeddelanden för att dra tillbaka detta godkännande.